U2T

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดกับแบรนด์ Jutatip เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก

เมื่อวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ ผู …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดกับแบรนด์ Jutatip เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสำรวจพืชสมุนไพรในป่าชุมชนและสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์”

U2T คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสำ …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสำรวจพืชสมุนไพรในป่าชุมชนและสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์” Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสูตรน้ำสมุนไพรฝางเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน ”

U2T คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาส …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสูตรน้ำสมุนไพรฝางเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน ” Read More »

ทีม U2T มข. ร่วมชมโครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564  ทีม U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย …

ทีม U2T มข. ร่วมชมโครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น Read More »

มข. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ U2T ต.เค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

       เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิ …

มข. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ U2T ต.เค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น Read More »

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ อ.มัญจาฯ ขอนแก่น ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564  ฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล …

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ อ.มัญจาฯ ขอนแก่น ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง”

สืบเนื่องจาก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะทำงาน U2T คณะเกษตรศา …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง” Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ต้นแบบบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิด” ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ต้นแบบบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิด” ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม

คณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัด Coaching การพัฒนาสินค้าชุมชนแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร อ …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัด Coaching การพัฒนาสินค้าชุมชนแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน Read More »

Scroll to Top