ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ ” รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้า 2 รางวัลในงานประชุมวิชาการและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

COLA KKU จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 17 ปีแห่งการสรรค์สร้างคุณค่าเพื่อสังคม

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) รุ่นที่ 4

มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

Scroll to Top