มัลลิกา ปลั่งกลาง

มข. พร้อมรับนโยบาย สป.อว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผ่านกลไก U2T-มหาวิทยาลัยสีเขียว

มข. จับมือ กฟผ. กฎบัตรไทย และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมเปลี่ยนไทยเป็นประเทศรายได้สูง ด้วยการลงทุนในเขตนวัตกรรมการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

U2T สำนักบริการวิชาการ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาอาหารจากพริกแกงสมุนไพรไทภูสู่ STREET FOOD.สุดฮิต

Scroll to Top