การวิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำของโลก” ผนวกกับปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น “ศูนย์รวมทางความคิด เป็นสติปัญญาของสังคม ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา”  จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นการเฉพาะ หลายหน่วยงาน  อาทิเช่น  กองบริหารการวิจัย  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง จำนวน 25 ศูนย์วิจัย  กลุ่มวิจัย จำนวน 20 กลุ่ม  และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีกองทุนอื่นๆอีกหลายกองทุน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติกว่า 160 หน่วยงาน จาก 25 ประเทศทั่วโลก โดยได้แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร  เครื่องมือ ห้องทดลอง และองค์ความรู้ต่างๆ

ความโดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความโดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมดังนี้

 • การแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน
 • การเกษตรและระบบฟาร์มเขตร้อน (สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง
 • ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นการวิจัยที่ชัดเจนทั้งประเด็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยประยุกต์ที่เป็นความสำคัญของพื้นที่และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักวิจัยอย่างเป็นระบบตั้งแต่นักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยอาวุโส การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน เครื่องมือวิจัยราคาแพง ศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น สถาบันยุทธศาสตร์  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บริการวิชาการ  สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และการทุ่มเทในการทำงานของนักวิจัย เป็นระยะเวลา  กว่า 4 ทศวรรษ  ส่งให้ผลงานการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรากฏชัดเจน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยลงานวิจัยหลายเรื่องได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ดังนี้

การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ   การใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชน  โดยแบ่งออกเป็น  3 ระดับ คือ  การพัฒนาในระดับชนบท  การพัฒนาในระดับจังหวัด หรือภูมิภาค  และ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เมื่อปีพุทธศักราช 2553   การดำเนินภารกิจด้านการวิจัยจึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างนักวิจัยที่มีคุณธรรม และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  ลบภาพงานวิจัยบนหิ้ง  และที่สำคัญ ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในแต่ละเรื่องนั้น ต้องสามารถตอบโจทย์ของสังคมได้อย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย โดยสร้างความโดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยของโลกในประเด็นดังต่อไปนี้

 • การแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน
 • อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
 • การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบองค์รวม
 • คณิตศาสตร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง
 • ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า 6 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย

 1. คลัสเตอร์วิจัยปัญหาสุขภาพจำเพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 2. คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. คลัสเตอร์การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบครบวงจร
 4. คลัสเตอร์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. คลัสเตอร์วิจัยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
 6. คลัสเตอร์วัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง

หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  จำนวน 31 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Tech)

 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
 2. ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน
 5. ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์
 6. ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
 7. ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 8. ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 9. ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล
 10. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
 12. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 13. ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
 14. ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
 15. ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
 16.  ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ
 17. ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)

 1. ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน
 2. ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 5. ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
 6. ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
 7. ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯภายใต้โครงการตะวันฉาย
 8. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศสภาวะและสุขภาพสตรี
 9. ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
 10. ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Human & Social)

 1. ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
 2. ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 3. ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มแม่น้ำโขง
 4. ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 กลุ่มวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

 • กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
 • กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน
 • กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลุ่มวิจัยการผลิตโคพื้นเมืองและกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
 • กลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

 • กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน
 • กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบประสาทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก
 • กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์

 • กลุ่มวิจัยพันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
 • กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยี

 • กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันโรคในปศุสัตว์
 • กลุ่มวิจัยสารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • กลุ่มวิจัยการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • กลุ่มวิจัยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในการรวมตัวกลุ่มประชาคมอาเซียน

คณะศึกษาศาสตร์

 • กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา

วิทยาเขตหนองคาย

 • กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน

 

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 5 เครือข่าย ประกอบด้วย

 1. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. เครือข่ายโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
 3. เครือข่ายโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 4. เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (CEM) คณะศึกษาศาสตร์
 5. เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย

 1. ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. 
 2. กองบริหารงานวิจัย
 3. ศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 5. สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 6. สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO)