คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะ นายรังสรรค์ ตั้งวาพานิชพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รวมถึงผู้นำชุมและผู้ร่วมโครงการ U2T for BCG  ร่วมกับ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินการโครงการ U2T for BCG ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ของตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังผลารดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงให้กำลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนงานราชการท้องถิ่น บัณฑิตและผู้ได้รับการจ้างงาน รวมทั้งผู้นำชุมชนอีกด้วย

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top