อันดับและรางวัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเกียรติคุณและรางวัล (ระดับสถาบัน)

2020

2019

2018

2016

 • รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๙
  Honorary Mention Award for Integrity 2016 (NACC Integrity Award) by Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

2015

2014

2013

2012

2011

 • ปี พ.ศ. 2554 ด้านคุณภาพการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1  ใน 4 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(Certified FL) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
  In 2011, For the quality of organizational management KKU is one of 4 higher educational institutions that has been certified for quality at the Fundamental Level (FL) for its governmental management by the Office of the Public Sector Development Commission Thailand (OPDC).

2010

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปี 2553
  In 2010 Khon Kaen University was rated as one of the 9 National Research Universities of Thailand.
 • วิจัย มข. ติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 5 ของโลก ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและกลไกการก่อมะเร็งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ในการผลิตผลงานวิจัยทางปรสิตวิทยาด้านพยาธิใบไม้ตับ จากการจัดอันดับผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของ Elsevier เมื่อปี พ.ศ. 2553 และก้าวขึ้นสู่อันดับ 5 ของโลก ในฐานะองค์กรที่มีผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงในปี พ.ศ. 2543-2553 จากการจัดอันดับโดยฐานข้อมูล ISI Web of Science
  KKU research study is rated first in Asia and the 5th in the world for its research work on Liver Fluke infection and mechanisms and its cancer development which has been published in international journal as the largest circulation in Asia rated by Elsevier in 2010. It has also produced more research work on the Parasitology on Liver Fluke making KKU one of the top five universities in the world that has published work on Cholangiocarcinoma Research for the largest circulation during the year 2000 – 2010, as ranked by the data base of ISI Web of Science.
 • รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ Platinum Award ในงาน Thailand Research Expo 2010 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  Platinum Research Presentation Award at Thailand Research Expo 2010, Office of the National Research Council of Thailand

2009

 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ประเมินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2549 , 2550 (ในกลุ่มที่มีภารกิจเดียวกัน) และปี 2552
  The Office of the Public Sector Development Commission Thailand (OPDC) ranked KKU to be the best university (No 1) for consecutive three years  in 2006, 2007 ((in the group of  the same mission) and 2009.

2008          

 • 4 International Colleges & Universities  (4icu.org) ได้จัดอันดับความนิยมเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วโลก (Web Popularity Ranking)  เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยได้จัดอันดับให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมที่มีผู้เข้าชมมากเป็นอันดับ 160 ของโลก อันดับที่ 24 ของเอเชีย และอันดับ 2 ของประเทศไทย
  The 4 International Colleges & Universities (4icu.org) has ranked the Webs Popularity Ranking for the world leading higher educational institutions in 2008 and KKU website was ranked the 160th of the world, and No 24th of Asia and No 2 of Thailand for the top university web sites for most unique visitors.
 • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจัดอันดับที่ 528 ของโลก และอันดับที่ 21 ของประเทศอาเซียน
  In 2008, Times Higher Education ranked KKU to be the 528th in the world for the world leading university, and No 21st of ASIAN universities.

2007

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพได้มาตรฐานเป็น 1 ใน 8 สถาบันอุดมศึกษาคุณภาพ จากการประกวดระบบประกันการคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2550
  In 2007, KKU was selected as one of 8 higher educational institution level in the country for being up to standard for its internal education quality together with assessment/assurance system from an annual contest.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  ประเมินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในระดับที่ ดีมาก ในปี พ.ศ.  2550
  The Office for National Education Standards andQuality Assessment (Public Organization), (ONESQA) ranked KKU to be a Very Good level in 2007.

2006

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประเมินให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเลิศด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมด้านการวิจัยในปี พ.ศ. 2549
  In 2006, The Office of the Higher Education Commission (OHEC) ranked KKU as a University of Excellence in teaching, learning and research study.
Scroll to Top