ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย