การบริหารมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (VISION)
“มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”
(A World-Leading Research and Development University)

เป้าหมาย (Goals)
• People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการนาไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ มีความพร้อมในการเรียนรู้ การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
• Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทางาน และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน
• Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้งภายในและภายนอก

ค่านิยม (Values) และวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
“ค่านิยม” และ “วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMART
S อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion)
M บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Fact)
A ปรับตัวมุ่งสู่ระดับโลก (Adaptability for Global perspective)
R ให้ความเคารพต่อกัน และเปิดกว้างทางความคิด (Respect & Openness)
T สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation focus)
“อุทิศเพื่อชุมชน จัดการบนข้อมูลจริง วิ่งสู่สากล บนความเปิดกว้าง สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

“ค่านิยม” (Values) ซึ่งถือเป็นหลักการและพฤติกรรมชี้นำสำคัญ สื่อถึงความคาดหวังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากร ให้เป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน การปฏิบัติต่อประชาชนและสังคม การพัฒนาตนเอง ซึ่งสะท้อนและหนุนเสริมโดยมีเป้าหมายให้เป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ (Culture) ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมที่กำหนดนี้จะช่วยสนับสนุนและชี้นำการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยค่านิยมมีความสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

sdg

พันธกิจและนโยบาย
พันธกิจ (Mission)
        พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 (ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 1689/2561) ดังนี้
ด้าน People : ดำเนินการให้ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)
- จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active Learning and Coaching)
- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy and Skills)
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศระดับสากล (Qualified Personnel)
- พัฒนาความรู้และทักษะในการทางานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)
2) มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพิ่มพูนมาตรฐานการดำรงชีพและสุขอนามัย
- ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability Equality)
- สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life)
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)
3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้นำต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ตอบสนอง ชี้นำ และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)
- พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development)
- รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)

ด้าน Ecological : ดำเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย
1) มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
- พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)
- พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี (Good Workplace)
- พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)
2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว”
- รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)
- ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)
3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)
- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)

ด้าน Spiritual : ดำเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม
- บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)
2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน
- เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ (Collaboration/Coordination)
3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม
- ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion)

11 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm)
กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพื่อสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดตั้งระบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล (KKU Academy)
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills)
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดมุมมอง และขีด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1 : ลงทุนสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยใหม่ (Invest New Research Infrastructure Platform)
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเนื่อง (Research programs/clusters)
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบนิเวศของการวิจัย (Research Ecosystem)
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างระบบนิเวศสาหรับการสร้างนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)
กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุน (startup/ venture capital)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment system)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น U2T บ้านโต้นโมเดล มข.แก้จน
กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร เน้นการกระจายอำนาจ (Excellence execution by Centralized policy, Decentralized operation)
กลยุทธ์ที่ 2 : มุ่งการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฏระเบียบที่ล้าสมัย (Strategic lead, Regulation follow)
กลยุทธ์ที่ 3 : นาระบบสารสนเทศมาใช้ให้ครอบคลุม (Digital and Automation process management)
กลยุทธ์ที่ 4 : บริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน (Efficiently asset management)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้ประชาคมอยู่ดีมีความสุข (Well-Being University)
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green Society)
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic Environment)
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Building Renovation)
กลยุทธ์ที่ 5 : การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security)
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบจราจรใหม่ให้มี Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยที่เข้าสู่พื้นที่การศึกษา และพื้นที่การบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 : การบริการเชิงลึกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างระบบนิเวศด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ global learners, global alumni, and global staff
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพระดับโลกและระบบนิเวศน์ (Global Quality Network & Ecosystem)
กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนกลยุทธ์เพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International environment)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good Governance for all Units)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือ
กับสถาบันในลุ่มน้ำโขง

 

แผนและรายงานผลด้านงบประมาณ

KKU DNA | OKRs KKU | กองยุทธศาสตร์ | กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา