สายตรงอธิการบดี มข.

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
Assoc. Prof. Charnchai Panthongviriyakul, M.D.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่านอีเมล์ chapan@kku.ac.th
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร

Scroll to Top