U2T

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย” เรียนรู้ขั้นตอนการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและกล้วยฉาบใน ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย” เรียนรู้ขั้นตอนการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและกล้วยฉาบใน ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในผักและผลไม้”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในผักและผลไม้” Read More »

สํานักบริการวิชาการ มข. จับมือ 15 ตำบล จากโครงการ U2T โชว์ผลงานเด่น ใช้เครื่องมือดิจิทัล ทำการตลาดสินค้าชุมชนจนขายได้ขายดี!

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอน …

สํานักบริการวิชาการ มข. จับมือ 15 ตำบล จากโครงการ U2T โชว์ผลงานเด่น ใช้เครื่องมือดิจิทัล ทำการตลาดสินค้าชุมชนจนขายได้ขายดี! Read More »

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ธิดารัต …

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T สำนักบริการวิชาการ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาอาหารจากพริกแกงสมุนไพรไทภูสู่ STREET FOOD.สุดฮิต

วันที่ 2 กันยายน 2565 U2T สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก …

U2T สำนักบริการวิชาการ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาอาหารจากพริกแกงสมุนไพรไทภูสู่ STREET FOOD.สุดฮิต Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม” จากวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชน ตามหลัก BCG model ในพื้นที่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม” จากวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชน ตามหลัก BCG model ในพื้นที่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น Read More »

HS U2T for BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากกล้วย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล …

HS U2T for BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากกล้วย Read More »

เริ่มแล้ว HS U2T for BCG จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ดินผสม ตำบลบ้านลาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ …

เริ่มแล้ว HS U2T for BCG จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ดินผสม ตำบลบ้านลาน Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การพัฒนาผ้าขาวม้ากลิ่นหอมบ้านโนนชัย” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การพัฒนาผ้าขาวม้ากลิ่นหอมบ้านโนนชัย” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG Read More »

Scroll to Top