U2T

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย” เรียนรู้ขั้นตอนการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและกล้วยฉาบใน ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

U2T สำนักบริการวิชาการ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาอาหารจากพริกแกงสมุนไพรไทภูสู่ STREET FOOD.สุดฮิต

Scroll to Top