มข. ผนึกกำลัง 3 จังหวัด อีสานตอนบน หารือผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ตั้งเป้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำโดยศาสตราจารย์ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดหนองคาย และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในการนี้ได้เข้าพบนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

เพื่อหารือแลกเปลี่ยนรู้แนวทางผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) พร้อมรับแนวทางนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว

ทั้งนี้  ศาสตราจารย์ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้นำเสนอแผนพัฒนาในการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แบรนด์ Inno mor โดยตั้งเป้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ในปี 2566 นี้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการลงทุนที่สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งยังเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนหรือครัวเรือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

Scroll to Top