หน่วยงาน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร (สำนักงานอธิการบดี)
โทรศัพท์ / โทรสาร : 043-202190 ภายใน 48192 (ผอ.), 48193, 48194,
อีเมล: meeting@kku.ac.th
เว็บไซต์: https://home.kku.ac.th/meeting

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานบริหารจัดการกลาง

1) กองตรวจสอบภายใน
2) กองกฎหมาย
3) กองการกีฬา
4) กองการต่างประเทศ
5) กองคลัง
6) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7)  กองทรัพยากรบุคคล
8) กองบริการหอพักนักศึกษา
9) กองบริหารงานกลาง
10) กองบริหารงานวิจัย
11) กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
12) กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
14) กองยุทธศาสตร์
15) กองสื่อสารองค์กร
16) กองอาคารและสถานที่

หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์

1) สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
2) สถาบันขงจื่อ
3) สถาบันภาษา
4) สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (FEWs)
5) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
6) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี
7) สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
9) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง
10) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ
11) ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
12) ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
13) ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
14) ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
15) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16) ศูนย์วัฒนธรรม
17) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18) ศูนย์อาเซียนศึกษา
19) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
20) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ
21) สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม
22) สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน

หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ

1) โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม
3) ศูนย์บริการสู่ชุมชน
4) ศูนย์สื่อการเรียนรู้
5) อุทยานวิทยาศาสตร์
6) สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน

สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600 โทรสาร: 042-415699
https://nkc.kku.ac.th

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

» คณะเกษตรศาสตร์
» คณะวิศวกรรมศาสตร์
» คณะวิทยาศาสตร์
» คณะเทคโนโลยี
» คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
» คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

» คณะพยาบาลศาสตร์
» คณะแพทยศาสตร์
» คณะเทคนิคการแพทย์
» คณะสาธารณสุขศาสตร์
» คณะทันตแพทยศาสตร์
» คณะเภสัชศาสตร์
» คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

» คณะศึกษาศาสตร์
» คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
» คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
» คณะศิลปกรรมศาสตร์
» คณะคณะนิติศาสตร์
» คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
» คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
» คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
» คณะเศรษฐศาสตร์

» บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0-4320-2420
โทรสาร : 0-4320-2421

» วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875

» วิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์: 095-663-2001
โทรสาร: 043-20-2424

» วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
โทรศัพท์: 0-4320-2143, 0-4320-2144
โทรสาร: 0-4320-2145

» สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0 4300 9700 ต่อ 42001, 46123-4
โทรสาร : 0 4320 2351

» สำนักหอสมุด
โทรศัพท์: สำนักบริหารและอำนวยการ 080-0722554
บริการตอบคำถามฯ: 093-5922556
Counter Service (ชั้น 2 อาคาร 2): 097-9322557
โทรสาร: 0 4320 2543

» สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ทั่วไป 0 4320 2397 , 0 4320 2428
รับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 0 4320 2660
ทะเบียนเรียน (ติดต่อการลงทะเบียนทุกประเภท) 0 4320 2661
ทะเบียนประวัติ (ติดต่อด้านข้อมูลประวัตินักศึกษา) 0 4320 2817
พัฒนาวิชาการ (ติดต่อด้านหลักสูตร) 0 4320 3200
ขอเอกสารการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต 0 4320 2286
งานประสานงานสหกิจศึกษา (สหกิจศึกษาอาเซี่ยน) 0 4320 2802
ประมวลผล (ติดต่อเรื่องเกรด รหัสลงทะเบียน และการใช้ระบบออนไลน์) 0 4320 2803

» สำนักบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-4300-9700 ต่อ 50400
โทรสาร : 0-4320-2408

หน่วยงานองค์กรของนักศึกษา

» องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (Facebook)
» สภานักนักศึกษมหาวิทยาลัยขอนแก่น | Facebook

สมาคม ชมรม

» สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
» สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» ชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อื่นๆ

» สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
» สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ (Academic Clinical Research Office, ACRO)
» หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

» ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน
» คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

» สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ไทย-เยอรมัน
» ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น