คณบดีและผู้อำนวยการ

คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
darcho@kku.ac.th

รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ratchaphon@kku.ac.th

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืดผศ.ดร.อังคณา บุญยืด
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
sangka@kku.ac.th

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยี
arayaa@kku.ac.th

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
tchoop@kku.ac.th

รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
sunkra@kku.ac.th

คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
spakvi@kku.ac.th

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
apijir@kku.ac.th

รศ.ดร.​จุรี​รัตน์​ ดา​ดวง
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
jurpoo@kku.ac.th

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
wongsa@kku.ac.th

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
waranuch@kku.ac.th

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
paiboond@kku.ac.th

ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
btengjar@kku.ac.th

คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
sumalee@kku.ac.th

รศ. ดร. อรทัย เพียยุระ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
orapan@kku.ac.th

รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
penjar@kku.ac.th

ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
pburin@kku.ac.th

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
chukam@kku.ac.th

รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
peerasit@kku.ac.th

ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
kkuic@kku.ac.th

รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
lamman@kku.ac.th

รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
kiatichai@kku.ac.th

ศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
pkullap@kku.ac.th

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
คณบดีคณะสหวิทยาการ
skiat@kku.ac.th

ผู้อำนวยการ (ระดับส่วนงาน)

รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
chaveerach@kku.ac.th

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
sisupat@kku.ac.th

ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
kitt@kku.ac.th

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
chukam@kku.ac.th

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Ssunip@kku.ac.th

นาง สุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
suppoo@kku.ac.th

Scroll to Top