ศศิธร สูงนารถ

ศศิธร สูงนารถ

คณะเกษตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา การปลูกมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะเกษตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา การปลูกมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช Read More »

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับการเลี้ยง “จิ้งหรีด” กับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชากีฏวิทยา โดยศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง และ ดร. ชุ …

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับการเลี้ยง “จิ้งหรีด” กับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น Read More »

การประชุมพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โครงการ PISAI Project

ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบด …

การประชุมพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โครงการ PISAI Project Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. แสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเ …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. แสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข.เข้ามอบช่อดอกมากาเร็ต พร้อมผลิตภัณฑ์จากคณะฯ แก่นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเ …

คณะเกษตรศาสตร์ มข.เข้ามอบช่อดอกมากาเร็ต พร้อมผลิตภัณฑ์จากคณะฯ แก่นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ส่งมอบความสุขดอกมากาเร็ต จากฝีมือนักศึกษาสาขาเกษตรนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 หลังการถอดบทเรียน KKU Smart Flower …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ส่งมอบความสุขดอกมากาเร็ต จากฝีมือนักศึกษาสาขาเกษตรนวัตกรรม Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ถอดบทเรียนแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ และ KKU Smart Flower Farm”

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ถอดบทเรียนแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ และ KKU Smart Flower Farm” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร

     เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร Read More »

ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 Read More »

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการ “แมลงโปรตีน” ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง …

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการ “แมลงโปรตีน” ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 Read More »

Scroll to Top