มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-009700, 043-002539
โทรสาร :  043-202216
อีเมล : info@kku.ac.th

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
แผนที่มข.

 

สื่อสังคมออนไลน์ มข. (Social Media)

Scroll to Top