28 สิงหาคม 2566

จัดใหญ่ฉลอง 60 ปี! มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพ “Health AI Datathon” ครั้งที่ 50 ของโลก อีกก้าวสู่การพัฒนาวงการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการติดตามโครงการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง (โครงการวิจัยงาน เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC FUND: SF) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับงบประมาณจาก บพค.

สถาบันฯ ครูอาเซียน ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพ สานต่อความร่วมมือผู้ใช้นวัตกรรม TLSOA ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศไทย

Scroll to Top