TLSOA (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach)

สถาบันฯ ครูอาเซียน ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพ สานต่อความร่วมมือผู้ใช้นวัตกรรม TLSOA ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพคร […]

สถาบันฯ ครูอาเซียน ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพ สานต่อความร่วมมือผู้ใช้นวัตกรรม TLSOA ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศไทย Read More »

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นเรียนผ่านครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นเรียนผ่านครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย Read More »

มข. ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วภาคอีสาน ผ่านกิจกรรม EDUCA Roadshow 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบ

มข. ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วภาคอีสาน ผ่านกิจกรรม EDUCA Roadshow 2023 Read More »

สถาบันฯ ครูอาเซียน จัดอบรมเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิด สู่ครูวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิ

สถาบันฯ ครูอาเซียน จัดอบรมเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิด สู่ครูวชิราวุธวิทยาลัย Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EDUCA Roadshow 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EDUCA Roadshow 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

มข. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ด้วยกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 สร้างความแข็งแกร่งให้บุคลากรทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเ

มข. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ด้วยกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 สร้างความแข็งแกร่งให้บุคลากรทางการศึกษา Read More »

Scroll to Top