งานสื่อสารองค์กรคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มข. จับมือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation) ร่วมพัฒนากลยุทธ์ระดับรายวิชาและหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธินิติธรรมและสิ …

คณะนิติศาสตร์ มข. จับมือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation) ร่วมพัฒนากลยุทธ์ระดับรายวิชาและหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา Read More »

คณะนิติฯ ร่วมกับ คณะกรรมมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร เปิดพื้นที่ร่วมจัดสัมมนาเสริมความรู้ภาคประชาชน สร้างความตระหนักของการบริหารการเงินชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

คณะนิติฯ ร่วมกับ คณะกรรมมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินแ …

คณะนิติฯ ร่วมกับ คณะกรรมมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร เปิดพื้นที่ร่วมจัดสัมมนาเสริมความรู้ภาคประชาชน สร้างความตระหนักของการบริหารการเงินชุมชนให้เกิดความยั่งยืน Read More »

นิติฯ มข. สร้าง Social Lab นำนศ.ลงพื้นที่เปิดเวทีเรียนรู้ปัญหาร่วมวิเคราะห์เป็นบทเรียนการจัดการลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสาขา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ นำโดยอาจาร …

นิติฯ มข. สร้าง Social Lab นำนศ.ลงพื้นที่เปิดเวทีเรียนรู้ปัญหาร่วมวิเคราะห์เป็นบทเรียนการจัดการลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสาขา Read More »

บัณฑิต Law KKU คว้าอันดับ 1 ประเทศ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 73

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 …

บัณฑิต Law KKU คว้าอันดับ 1 ประเทศ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 73 Read More »

นักศึกษาคณะนิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล

นศ.นิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเ …

นักศึกษาคณะนิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล Read More »

คณะนิติศาสตร์คว้าองค์กรดีเด่นด้านบริการวิชาการ และอันดับ 3 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล องค์กรดีเด่น สาข …

คณะนิติศาสตร์คว้าองค์กรดีเด่นด้านบริการวิชาการ และอันดับ 3 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read More »

นิติฯมข. สร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนงานบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างพลังเครือข่ายเพื่อการพั …

นิติฯมข. สร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนงานบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม Read More »

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือสร้าง Academic Partnership พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา …

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือสร้าง Academic Partnership พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง Read More »

คณะนิติศาสตร์ จับมือ KKBS สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดสอบสัมภาษ …

คณะนิติศาสตร์ จับมือ KKBS สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา Read More »

คณะนิติฯ มข. จัดเสวนาวิชาการทิศทางธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีในประเทศไทย ดึง 3 นักวิชาการร่วมถกบทบาทภาครัฐและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั …

คณะนิติฯ มข. จัดเสวนาวิชาการทิศทางธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีในประเทศไทย ดึง 3 นักวิชาการร่วมถกบทบาทภาครัฐและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัล Read More »