จัดใหญ่ฉลอง 60 ปี! มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพ “Health AI Datathon” ครั้งที่ 50 ของโลก อีกก้าวสู่การพัฒนาวงการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สถาบัน KKU Academy สำนักหอสมุด สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน และกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายวิจัยทางคลินิก CliniXir และธนาคารกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Unlocking Insights Through Data Comprehension: A Pre-Datathon Workshop โดย Prof.Mengling ‘Mornin’ Feng วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 5 (ห้องฝึกอบรม 5) อาคารศูนย์สารสนเทศ (สํานักหอสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand Health AI Conference & Datathon 2023 เนื่องในโอกาสฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่เป็นต้นแบบของนานาประเทศ พร้อมด้วยข้อมูลสุขภาพที่มีการบันทึกในระบบบริการสุขภาพ หรืองานวิจัยด้านสุขภาพที่ใช้งานในปัจจุบัน ยังมีข้อจํากัดทั้งความสมบูรณ์ของระบบข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาในระบบบริการสุขภาพ จึงเป็นโอกาสที่จะนํากิจกรรมการแข่งขัน Datathon มาจัดในประเทศไทย

โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความร่วมมือกับ Prof.Mengling ‘Mornin’ Feng มาก่อน ทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาเครือข่ายชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยากรข้อมูลสุขภาพ และปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านปัญญาประดิษฐ์ในทางสุขภาพ (Health AI) ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาวะของประชาชน

ในวาระที่มหาวิทยาลัยจะจัดการเฉลิมฉลองครบ 60 ปีของการก่อตั้ง จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่จะจัดงาน Health AI Datathon ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 50 ของการจัด Health AI Datathon ทั่วโลก รวมทั้งการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ Health AI และการดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรูปในด้าน Health AI

“การนำ Datathon มาช่วยดูแลสุขภาพนับเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ผ่านข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์ และ AI ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจรักษาหรือให้บริการทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์อันประเมินค่าไม่ได้ต่อทุกคน

 

Datathon 2023 พื้นที่ นศ.บูรณาการวิชาการ-เทคโนโลยี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตสุธา สุ่มเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า นี้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand Health AI Conference & Datathon 2023 เป็นพื้นที่ให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงวิชาการ ที่อัดแน่นไปด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาเป็นวิทยากร

ขณะเดียวกัน ยังเปิดเวทีให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขัน Datathon โดยครั้งนี้ทีมผู้จัดได้เตรียม Data Set 3 ชุด จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย โรคหนังแข็ง, ข้อมูล ICU และโรคความดันสูง นำข้อมูลมาแก้ปัญหาด้วยเวลาที่รวดเร็ว

“Datathon จะช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลไปเตรียมการรักษาได้ดีขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค สามารถพิจารณาและวิเคราะห์การรักษาได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น”

ทั้งนี้ การทำ Datathon ไม่สามารถใช้ทักษะจากศาสตร์เดียวได้ จึงต้องคละบุคคล โดยในแต่ละทีมจะมีผู้มีข้อมูลด้านแพทย์อย่างน้อย 1 คน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอื่น ๆ เสริมประกอบกัน เพราะหมอทำงานคนเดียวไม่ได้ เพราะมีข้อมูลแต่อาจจะไม่มีเทคนิคใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายเทคโนโลยีเองก็อาจจะไม่เข้าใจข้อมูล จึงต้องมีการทำงานร่วมกัน กลายเป็นมิติใหม่ในการทำงาน เกิดเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมต่อไป

ด้าน ณัฐนรินทร์ ผลประพฤติ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า เป็นโครงการที่น่าสนใจที่จะให้ผู้เรียนด้านเทคโนโลยีได้เข้าถึงข้อมูลจริง ๆ และเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการการทำงานกับผู้เรียนหลากสาขาทั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก นำไปสู่การสร้าง Health AI Datathon เพื่อวิเคราะห์และต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต นับเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่จะช่วยให้ได้ประสบการณ์และพัฒนาทักษะส่วนตัวและทีมอีกด้วย

 

กำหนดการ Event Datathon 2023

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand Health AI Conference & Datathon 2023 จะเดินหน้าต่อด้วยงานสัมมนา Thailand Health AI Summit ประกอบด้วย การบรรยาย และการอภิปรายกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และในประเทศ ในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพมหานคร

ตามด้วยงาน Thailand Health AI Datathon เป็นการแข่งขันการจัดการและสร้างแบบจําลองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสํานักหอสมุด ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก่อนจะมีงานประชุมเชิงวิชาการ Thailand Health AI Symposium เป็นรูปแบบการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://datathonthailand.org หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลทาง datathon@kku.ac.th

Celebration of KKU’s 60th Anniversary – KKU co-hosts the 50th World’s “Health AI Datathon”, another step of medical development with AI

https://www.kku.ac.th/16803

 

Scroll to Top