ชาลี พรหมอินทร์

” จากดอกหญ้าสู่ดอกฟ้าที่ทรงคุณค่าในชุมชน ” สำนักบริการวิชาการ ร่วมสร้างอาชีพ สร้างรายได้วัยเกษียณให้กับผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองศิลา

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมสำหรับผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ จับมือ เทศบาลเมืองศิลา ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ให้กับผู้สูงวัยที่เลี้ยงดูบุตรหลาน

สำนักบริการวิชาการ มข. ลงนามความร่วมมือ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดทำหลักสูตร Lifelong Education เพื่อ Upskill ให้กับบุคลากรของภาครัฐ

สำนักบริการวิชาการ มข. ลงนามความร่วมมือ บริษัท อีส ลิฟวิ่ง จำกัด เพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานและการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอความก้าวหน้าระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

Scroll to Top