สำนักบริการวิชาการ เปิดหลักสูตร ส่งต่อความรัก ผ่านความรู้สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า (Smart health elderly)

              วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักบริการวิชาการ เปิดหลักสูตร “ส่งต่อความรัก ผ่านความรู้สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า (Smart health elderly)” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom

                รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวว่า “สำนักบริการวิชาการเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดูแลตนเอง การส่งเสริมสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผู้สูงอายุ พร้อมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้สูงอายุเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ ส่งผลให้ผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองได้ซึงเป็นผลดี สร้างคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยอีกด้วย”

 

              หลังจากนั้นได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “วัยเก๋ากับเยาว์วัย” บทบาทใหม่ของผู้สูงอายุในการดูแลเด็กการปรับตัวต่อสถานะการเป็นผู้ดูแลเด็ก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ สังคมการทำงานต่างถิ่น , หลักในการดูแลลูกหลานในภูมิลำเนาโดยลำพัง ประเด็นที่ควรพัฒนาให้เกิดความเข้าใจ , การเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละวัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของผู้สูงอายุและเด็ก โดยการจัดหลักสูตรในครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กองบริหารงานวิจัย และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 143 คน จาก 33 จังหวัด 16 กลุ่มอาชีพ

ภาพ/ข่าว โดย นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top