สำนักบริการวิชาการ นำเสนอโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดเวทีการนำเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน(โครงการย่อย จำนวน 5 โครงการ) ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินภายใต้ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ยกกำลัง2” ในรูปแบบ online ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ

 

     รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ประธานการกล่าวเปิดกิจกรรม กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของสำนักบริการวิชาการและธนาคารออมสิน ในการพัฒนาชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ  รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการ โดยกิจกรรมนี้เป็นการนำร่องการบูรณาการองค์ความรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้ตระหนักและรู้จักการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเป็นทีมที่ปรึกษาหลักในการจัดกิจกรรม และน้อง ๆ นักศึกษาที่ลงพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

       ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำโครงการและเตรียมการให้กับทีมงาน โดย คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธรุกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ผู้แทนธนาคารออมสิน โดยในปี 2565 ธนาคารออมสินมีกิมมิกของการจัดกิจกรรมเป็นการ “ยกกำลัง 2” โดย มุ่งเน้นคุณภาพ และ ความยั่งยืนให้กับชุมชน ซึ่งทางธนาคารออมสินกำหนดแนวทางการทำงาน โดยเน้นการตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ การทำ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์ การทำ E-Poster เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การ Live สดเพื่อทำการขายสินค้า การเป็นพี่เลี้ยงในการทำการตลาดออนไลน์ให้กับชุมชน ส่งเสริมให้มีการจัดทำบัญชี คิดต้นทุนสินค้า การผลักดันให้เกิดการผ่านการรับรองมาตราฐานในสินค้าและบริการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนอย่างครบถ้วน และส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ การบูรณาการการทำงานของทีมนักศึกษาให้เข้ากับแนวคิด BCG Model ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกด้วย

           หลังจากพิธีเปิดกิจกรรมเป็นการนำเสนอของทีมนักศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม ต่อคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ จากธนาคารออมสิน ประกอบด้วย คุณวิลานี  แซ่แต้ ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฯ นาย ศราวุธ  สุขเลิศตระกูล ผู้อำนวยการเขตขอนแก่น 2 นายวิษณุ  ชนไฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค 11 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน นายณัฐพล ดวงมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฯ จากสำนักบริการวิชาการ  รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา  นาคะปักษิณ ที่ปรึกษาโครงการ และ ดร.จิณนพัษ  ปทุมพร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประกอบการจากทั้ง 5 กลุ่ม โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการการ ทีมนักศึกษา จะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางธนาคารออมสินได้วางไว้

Academic Service Bureau presents to the Savings Bank Committee the “Omsin’s Youths’ Conservation of Locality” (Squared)

https://www.kku.ac.th/12922

 

 

Scroll to Top