ชาลี พรหมอินทร์

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ ” รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) รุ่นที่ 4

มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ชี้ทริคการบริหารจัดการความเสี่ยง รุ่นที่ 11

เริ่มแล้ว รุ่นแรกของหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาคดีความทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน โดย สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศาลอาญา (รัชดา)

Scroll to Top