Q&A คำถามที่มักถามบ่อย

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่
1). กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2). ทุนการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
3). ทุนเอกชนจัดสรรดอกผล 
4). ทุนเอกชนส่วนกลาง ทุนทอฝันในวันเกิด 
ดูรายละเอียดได้ที่ https://sac.kku.ac.th/servicesac/fund.php

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่
1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
4. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
5. ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
6. แหล่งทุนอื่น ๆ

 ดูรายละเอียดได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/scholarships

 

จริง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสมบูรณ์ตรงตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสภาวะสังคมในปัจจุบันซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

จึงได้มีการกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ 5 ด้าน โดยรวมหน่วยกิจกรรมทั้งสิ้น 60 หน่วยกิจกรรม (1 หน่วยกิจกรรม=3 ชั่วโมงกิจกรรม)

กิจกรรม 5 ด้านประกอบด้วย 
ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
ด้านที่ 2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
ด้านที่ 3 การเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ
ด้านที่ 4 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://ilp.kku.ac.th/

บุคลากร

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) ยังคงใช้หลักการดังกล่าวอยู่ และยังไม่ได้ยกเลิก ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามข้อความในข้อ 3

[ ดาวน์โหลดประกาศ ] [ ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ]

1. กรณีจองที่พักผ่านตัวแทนจำหน่ายที่พัก/โรงแรม และได้รับใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาเบิกจ่ายเงินได้หรือไม่
ตอบ : สามารถนำมาเบิกได้ โดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจำหน่าย หรือใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจำหน่ายที่พิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าที่พัก และใช้แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นหลักฐานการจ่ายของหน่วยงาน
อ้างอิง : หนังสือ กค 0408.4/ว165 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศกรณีหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ทั้งไปและกลับ แต่ผู้เดินทางมีความประสงค์จะเปลี่ยนที่นั่ง ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนที่นั่งสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
ตอบ : ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าพาหนะ รวมถึงค่าสัมภาระและค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที่สายการบินเรียกเก็บ ยกเว้นค่าบริการเลือกที่นั่ง ค่าบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าประกันชีวิต ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
อ้างอิง : หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ข้อ 1.1

3. การให้บริการนอกสถานที่ (นอกเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ต้องทำบันทึกเดินทางไปราชการหรือไม่ และจะเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไร
ตอบ : การให้บริการนอกสถานที่ ถือเป็นการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการทุกครั้ง และเบิกจ่ายตามเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบกำหนด
อ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ข้อ 5

4. ค่าน้ำมันรถเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กรณีเดินทางไปราชการนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเบิกจ่ายอย่างไร และใช้อะไรเป็นหลักฐานการเบิก
ตอบ :
1. การเดินทางไปราชการใช้ยานพาหนะส่วนตัว สามารถเบิกเงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล เบิกจ่ายได้กิโลเมตรละ 4 บาท  และกรณีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เบิกจ่ายได้กิโลเมตรละ 2 บาท
2. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายประกอบด้วย ใบรับรองการจ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงินและภาพแผนที่แสดงเส้นทางที่เดินทาง (Google map)
3. หน่วยงานสามารถจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเฉพาะ โดยเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการการคลังและพัสดุ เพื่อออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
อ้างอิง : 
1. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ข้อ 2
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน พ.ศ. 2561 ข้อ 10
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ข้อ 9.4

 5. บุคลากรเดินทางไปราชการที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน จากนั้นมีราชการต่อที่จังหวัดเชียงรายเช่นเดิม ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน  คืนวันที่ 11 พฤศจิกายน  สามารถเบิกค่าที่พักได้หรือไม่
ตอบ : สามารถเบิกค่าที่พักได้ โดยการขออนุมัติเดินทาง ให้ระบุวันที่ครอบคลุมวันเดินทางทั้งสองช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน และชี้แจงเหตุผลของการไปปฏิบัติราชการ ซึ่งการอนุมัติพิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม ประหยัด และถือประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ 
อ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 5

6. ผู้ไปราชการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการในประเทศโดยเครื่องบิน และได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่ง และได้รับรายละเอียดการชำระเงินและการยืนยันการเดินทาง ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อสกุลผู้เดินทาง-ปลายทาง เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง และจำนวนเงิน ผ่านทาง e-mail ของผู้ไปราชการ หลักฐานดังกล่าวสามารถใช้เบิกจ่ายเงินได้หรือไม่
ตอบ : สามารถใช้เบิกจ่ายได้ เนื่องจากมีรายละเอียดการชำระเงินและรายละเอียดการยืนยันการเดินทางของผู้ไปราชการ
อ้างอิง : หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ข้อ 1.2.2 

7. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร 
ตอบ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียวกันตลอดการเดินทาง ตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย โดยกรณีใช้บัตรเครดิต ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามใบแจ้งยอดการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร หรือกรณีจ่ายเป็นเงินสดหรือยืมเงินทดรองจ่าย ใช้หลักฐานการแลกเงินจากธนาคารพาณิชย์ กรณีไม่มี ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนการเดินทาง 1 วัน
อ้างอิง : หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 

8.อาจารย์เดินทางไปนิเทศงานที่ต่างจังหวัด แต่ไปนอนพักที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งนำใบเสร็จรับเงินค่าที่พักมาเบิก ถ้าเบิกไม่ได้จะขอเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายได้หรือไม่
ตอบ : ไม่สามารถนำใบเสร็จมาเบิกจ่ายได้ แต่สามารถเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายได้เนื่องจากการไปนิเทศงานนักศึกษาเป็นการเดินทางไปราชการ (ไม่ใช่การไปฝึกอบรม) 
อ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 5 (2)

9. การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการต้องคำนวณระยะทางผ่าน Google Maps ซึ่งมีหลายเส้นทางต้องใช้เส้นทางใดในการแนบประกอบการเบิกจ่าย 
ตอบ : ให้ใช้การคำนวณระยะทางตามลำดับ ดังนี้   
     1. ใช้เส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
     2. กรณีที่ไมมีเส้นทางของกรมทางหลวง ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน เช่น เส้นทางของเทศบาล เป็นต้น 
     3. กรณีที่ไมมีเส้นทางกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่นให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง
อ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 11

10. การเบิกจ่ายค่าที่พัก กรณีมีใบเสร็จรับเงินแต่ไม่ได้แจงรายละเอียดวันที่เข้าวันที่ออก เลขที่ห้องพัก จำนวนวันพัก และไม่ได้แนบใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) จะสามารถเบิกจ่ายได้ไหม
ตอบ : ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  เนื่องจากต้องใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน โดยกรณีพักโรงแรม ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio)    
กรณีที่พักแรมอื่น ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีที่ชื่อผู้รับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงินที่ได้รับ วันที่เข้าพักและวันที่ออก  
อ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 23

11. การเบิกจ่ายค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มีการลาก่อนวันเดินทาง 1 วัน สามารถเบิกจ่ายค่าที่พักในคืนวันที่ลาได้หรือไม่ เช่น ลาวันที่ 5 เดินทางวันที่ 6 ประชุมวันที่ 7 ในคืนวันที่ 5 จะสามารถเบิกจ่ายค่าที่พักได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ : ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าที่พักในคืนวันที่ลาได้ ตามตัวอย่างวันที่ 5 ไม่มีสิทธิเบิกค่าที่พัก สิทธิเบิกค่าที่พักคือคืนวันที่ 6 และวันที่ 7
อ้างอิง : พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560) มาตรา 51 (3) 

1.ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้ามีรายละเอียดรายการพัสดุไม่ตรงกับรายละเอียดพัสดุที่ระบุไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ตัวอย่างเช่น รายงานขอซื้อขอจ้างระบุว่าขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แต่ใบเสร็จรับเงินไม่มีรายการของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แต่เป็นรายการ CPU, Ram, Harddisk เป็นต้น สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้หรือไม่
ตอบ : ใบเสร็จรับเงิน ที่มีรายการไม่ตรงกับรายงานขอซื้อขอจ้าง ใช้ประกอบการเบิกจ่ายไม่ได้ ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าที่ได้รับจากผู้ขาย ต้องมีรายละเอียดรายการที่ซื้อถูกต้องตรงกันกับรายงานขอซื้อขอจ้างที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  จึงจะใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้
อ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22

2.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี และคณะกรรม การตรวจรับพัสดุ สามารถดำเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรม การในชุดคำสั่งเดียวกันได้หรือไม่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ไม่ได้ปฏิบัติงานตรวจนับพัสดุประจำปีทุกคน แต่จะให้ปฏิบัติงานในการตรวจรับพัสดุภายในปีงบประมาณแทน
ตอบ : การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในชุดคำสั่งเดียวกันได้ เนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ทำหน้าที่ไม่เหมือนกัน โดยคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี จะทำหน้าที่ตรวจนับพัสดุประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงานความถูกต้อง ครบถ้วน ของพัสดุหน่วยงานตามทะเบียนคุมพัสดุต่อหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งปีละ 1 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรายครั้งที่มีการจัดซื้อพัสดุ เพื่อทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อตกลงของการจัดซื้อ
อ้างอิง : 
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา 100
2. ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 -26 และ ข้อ 213 – 214

3. หน่วยงานได้ทำข้อตกลงการจัดจ้างกับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อตกลงจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่หน่วยงานได้ขอให้ผู้รับจ้างทำงานให้เพิ่มเติมในบางส่วน ซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อตกลงจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว กรรมการตรวจรับการจ้างต้องลงวันที่ใด ระหว่างวันที่ตรวจรับงานตามข้อตกลง หรือวันที่ผู้รับจ้างดำเนินงานในส่วนที่หน่วยงานขอให้ทำเพิ่มเติมแล้วเสร็จ
ตอบ : กรรมการตรวจรับการจ้างต้องลงวันที่ตรวจรับตามที่ได้ตรวจรับจริง โดยรายละเอียดการพิจารณาการตรวจรับให้เป็นไปตามข้อตกลงจ้าง ส่วนกรณีที่หน่วยงานขอให้ผู้รับจ้างทำงานให้เพิ่มเติมนั้น ไม่ได้อยู่ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง 
อ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6 

4. ซื้อระบบเว็บไซต์สำหรับการรับสมัครการอบรม เพื่อให้ผู้สนใจได้สมัครเข้าร่วมการอบรมทางระบบออนไลน์ ซึ่งในอนาคตหน่วยงานสามารถปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เป็นการรับสมัครสำหรับการอบรมในโครงการอบรมต่างๆ ได้เอง ระบบดังกล่าวหน่วยงานควรรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือตัดเป็นค่าใช้จ่าย
ตอบ : ระบบเว็บไซต์การรับสมัครผู้เข้าอบรม ควรจัดเป็นสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ควรจัดเป็น ค่าใช้จ่าย เพราะหน่วยงานได้รับสินทรัพย์นั้นมา มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และหน่วยงานสามารถปรับปรุง แก้ไข พัฒนาได้อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้า 10 – 19

5. การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท ต้องจัดซื้อเป็นอะไร 
ตอบ : ต้องจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพราะ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท ถือเป็นรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
อ้างอิง : หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 ข้อ 1.3.1 (2)

1.หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ตามประกาศ มข. 851/2560 ได้หรือไม่
1. กระเช้าแสดงความยินดีกับคณบดีคณะอื่นที่จะเกษียณอายุราชการ
2. ค่าพวงหรีดบิดามารดาของคณบดีคณะอื่น
ตอบ : สามารถเบิกได้ ทั้ง 2 รายการ ทั้งนี้การจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยพิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า และมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. กระเช้าของขวัญ ในโอกาสแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย อัตราการเบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500.00บาท/ชิ้น/ราย
2. ค่าพวงหรีด ในการแสดงความเสียใจต่อบิดามารดาของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
อ้างอิง : ประกาศ มข. ที่ 851/2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อ 5

2.กรณีบิดามารดาของบุคลากรของสาขาวิชาสังกัดคณะเสียชีวิต สามารถเบิกจ่ายค่าพวงหรีดและค่าเงินช่วยเหลือในฐานะเป็นบุคลากรของสาขาวิชาได้หรือไม่ และหากจะขอเบิกจ่ายในฐานะเป็นบุคลากรของคณะ สามารถเบิกจ่ายอีกได้หรือไม่
ตอบ : สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตสำหรับคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของบุคลากรสังกัดสาขาวิชาของคณะได้ ซึ่งประกอบด้วยค่าพวงหรีด 1,000 ค่าช่วยเหลือศพ 3,000 บาท แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายในฐานะเป็นบุคลากรของคณะได้อีก เนื่องจากจะเป็นการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน
อ้างอิง : ประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฉบับที่ 851/2559 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อ 5 ลำดับ 3 และ 4

3.ผู้บริหารสามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาได้หรือไม่
ตอบ : สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหาร เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยต้องมีหลักฐานการลงเวลาการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย 
อ้างอิง : 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 5
2. ระเบียบกระทรวง    การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 4

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top