สำนักบริการวิชาการจัดสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 17 สถาบัน

                  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย เปิดการสัมมนาในหัวข้อ “อีสานใหม่ : ความท้าทายต่อการเป็นหัวขบวนรถจักรแห่งการพัฒนาของมหาวิทยาลัย” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ zoom โดยมีตัวแทนจาก 17 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 102 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

          รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีเปิด กล่าวถึงทิศทางแนวโน้มของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการสร้างเครือข่ายในการทำงานกัน (Collaboration) ทั้งในภาคของมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง รวมถึงการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และร่วมกันรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และความต้องการของภาคเอกชน ผ่านทางหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในด้านการให้บริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งหมดของประเทศ

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ

          รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งโดยมีแนวคิดเรื่อง “วิถีอีสานใหม่” ที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากถึงทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล ควบคู่กับการมาของรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่ามหาวิทยาลัยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะอย่างไร ภาคเอกชนต้องการและคาดหวังอะไรจากสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อทั้งสองประเด็นดังที่กล่าวมา สำนักบริการวิชาการจึงได้มีจัดการสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยในครั้งนี้ขึ้น หลังจากนั้น รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ประธานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) กล่าวต้อนรับเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยและผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดย

คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล

ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์
          หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ หัวข้อ “อีสานใหม่ : ภาคธุกิจเอกชนคาดหวังอะไรจากมหาวิทยาลัย” โดย คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่ได้กล่าวถึงความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ใน1. ด้านการสร้างคน ความรู้พื้นฐาน ความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ ที่ยังเป็นบทบาทสำคัญของสถาบันการศึกษาในการผลิตคนเข้าสู่สังคม 2.การสร้างความรู้ ที่สามารถใช้ได้จริง เหมาะกับท้องถิ่น ทำให้เกิดผลผลิตและประโยชน์ การพัฒนาความรู้ที่เรามีอยู่ไปสู่สากลและมาตรฐาน 3.การสร้างนวตกรรม ร่วมมือกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆ นำมาใช้พัฒนาและยกระดับไปอีกขั้น เช่น ด้านอาหาร ยารักษาโรค เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรา 3. การสร้างงาน ซึ่งสถาบันการศึกษายังเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญ เป็นผู้นำในการพัฒนาพื้นที่ และบทบาทสำคัญต่างๆที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน เป็นหัวจักรหลักในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่น และต่อด้วยการ การบรรยาย หัวข้อ “อีสานใหม่ : ภาคอุตสาหกรรมคาดหวังอะไรจากมหาวิทยาลัย” โดย ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยพูดถึงความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ของจังหวัดในด้านการเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (NeEC) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เรื่องของ Green Economy โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านแรกเป็นการร่วมกันวางผังเมือง การจัดโซนนิ่ง เพื่อให้ตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม 2. knowhow ในด้านความรู้ นวัตกรรม งานวิจัยต่างๆ เช่น เรื่องของนวัตกรรมด้านยา หรือ ด้านการเกษตร เพื่อเติมเต็มภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 3. การพัฒนาคน ที่มีหลักสูตรการพัฒนา Upskill / Reskill เติมเต็มทักษะบางอย่างที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน และตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หลังจากนั้นในช่วงท้ายเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

Academic Service Bureau holds a seminar for the academic service network of 17 Thai universities

https://www.kku.ac.th/13004

Scroll to Top