ข่าวเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

ตลอดปีพุทธศักราช 2566 นี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัย  และพัฒนาชั้นนำระดับโลก”   ภายใต้การบริหารงานยุทธศาสตร์  3  ด้าน  คือ    ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) ด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่

ในฐานะองค์กรด้านการศึกษามหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมโครงการต่าง ๆ มากมายที่หล่อหลอมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม และได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปช่วยเหลือพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ ซึ่งตลอดปี 2566   มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำกิจกรรม  และเผยแพร่เนื้อหาข่าวออกไปเป็นจำนวนมาก หลายโครงการ ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกเป็นวงกว้าง มีกระบวนการ มีองค์ความรู้เป็นประโยชน์ต่อผู้คน และ มีสื่อมวลชนคัดเลือกเนื้อหาจากหน้าเว็บไซต์ไปสื่อสารเผยแพร่ต่ออย่างกว้างขวาง จากข้างต้นสามารถสรุปประเด็นข่าวเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 25 ข่าวเด่นดังนี้

ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People)   มีจำนวน  14 ข่าว ดังนี้

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
ผลิตโดย จิราพร   ประทุมชัย  Link :  https://th.kku.ac.th/167875/
2.นึกว่าของจริง /คณะแพทยศาสตร์
ผลิตโดย ผานิต   ฆาตนาค Link : https://th.kku.ac.th/157193/ 
3.ญาโนทัย เขียนนิยาย วัย ประถม /ร.ร. สาธิต
ผลิตโดย ผานิต   ฆาตนาค Link : https://th.kku.ac.th/149775/
4.มข.ปลื้ม เปิด“ศูนย์วิจัยชุมชนการบริบาล และดูแลผู้สูงอายุ ต.บ้านค้อ / คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์
ผลิตโดย เบญจมาภรณ์ มามุข   Link :  https://th.kku.ac.th/167225/ 
5 . เรียนฟรี !non degree คณะเกษตรฯ / คณะเกษตรศาสตร์
ผลิตโดย เบญจมาภรณ์ มามุข  Link : https://th.kku.ac.th/150198/ 
6. พัฒนาเว็บไซต์ “XZAM”  วิศวกรรมศาสตร์/ สำนักหอสมุด
ผลิตโดย  วัชรา   น้อยชมภู  Link : https://th.kku.ac.th/165202/
7. มข. เปิดบ้านแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น / ศึกษาศาสตร์
ผลิตโดย วัชรา   น้อยชมภู Link : https://th.kku.ac.th/130040/
8. มข.สุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัลประกวดออกแบบ American Standard Design Award 2023 ระดับประเทศ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผลิตโดย กรรณภัสส์สิริเกียรติ  Link :  https://th.kku.ac.th/139848/
9. “ISAAN PRIDE 2023” กับความหวังผลักดัน “อีสานเฮาเท่ากัน เพศเท่าเทียม” / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลิตโดย  ผานิต   ฆาตนาค   Link : https://th.kku.ac.th/146381/
10. แถลงข่าวขากรรไกร ทันตแพทย์ มข.ประกาศความสำเร็จ รักษาผู้ป่วยด้วย “นวัตกรรมการบูรณะกระดูก-ข้อต่อขากรรไกร” เคสแรกของไทยและภาคอีสาน  / คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลิตโดย ผานิต   ฆาตนาค    Link : https://th.kku.ac.th/164927/
11.  มข.ฉลอง 60 ปี จัดเต็ม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” Creative Generation / คณะวิทยาศาสตร์
ผลิตโดย  สุชาติ เทพภูเขียว Link :  https://th.kku.ac.th/153353/
12. มข. ดัน Soft Power ทางวัฒนธรรม มอบนวัตกรรมเครื่องช่วยเหลาตอก ผลักไผ่ตะวัน เครื่องจักรสานสู่สากล / สำนักบริการวิชาการ
ผลิตโดย  ชาลี พรหมอินทร์  Link : https://th.kku.ac.th/158050/
13. ฉลอง 60 ปี มข. KKU CSV จัดใหญ่ คัดสรรนวัตกรรม วิจัยเด่น 32 บูธ บริการฟรี /ฝ่ายกิจการพิเศษ
ผลิตโดย จิราพร   ประทุมชัย   Link : https://th.kku.ac.th/157780/
14.  มข.ฉลองครบรอบ 60 ปี จัด “KKU Women’s Volleyball Challenge 2023” มุ่งปั้น นร.หญิงภาคอีสาน สู่นักตบลูกยางมืออาชีพระดับสากล /  กองกีฬา คณะบริหารและการบัญชี
ผานิ ต ฆาตนาค  Link : https://th.kku.ac.th/141275/

ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological)  มีจำนวน 8 ข่าว ดังนี้

1. เว้าจา แอปพลิเคชัน
ผลิตโดย ผานิต ฆาตนาค Link : https://th.kku.ac.th/144234/

2. “Ugly Veggies” แพลตฟอร์ม / วิทยาลัยนานาชาติ
ผลิตโดย เบญจมาภรณ์ มามุข Link :https://th.kku.ac.th/161043/

3.KKU Transformation : มข.ลุยปรับโฉม หอพัก คอมเพล็กซ์ /  ฝ่ายโครงสร้าง
ผลิตโดย วัชรา น้อยชมภู Link : https://th.kku.ac.th/152681/ 

4.มข.เปิดตัว AI แปลผลอายุร่างกายจากผลเลือด หนุนศาสตร์ชะลอวัย ชวนคนไทยชะลอโรค / คณะเทคนิคการแพทย์
ผลิตโดย จิราพร ประทุมชัย  Link : https://th.kku.ac.th/127267/

5.มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส (Molam Metaverse) / วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ผลิตโดย จิตรลัดดา แสนตา Link :https://th.kku.ac.th/142312/

6. ฉลอง 60 ปี มข. คว้าอันดับ 1 ของประเทศ ด้านยุติความหิวโหย และด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ อันดับ 97 ของโลกการพัฒนาที่ยั่งยืน จาก THE Impact Rankings 2023 / ฝ่ายบริหาร
ผลิตโดย จิราพร ประทุมชัย Link :https://th.kku.ac.th/145005/

7 .กลับมาแล้ว ! มข.จัดเกษตรภาคอีสาน ปี66 เต็มรูปแบบหลังโควิด-19 ระบาด เนรมิตพื้นที่ฟาร์มจัดงาน สวยงามยิ่งใหญ่ จัดเต็มนวัตกรรมเกษตร / คณะเกษตรศาสตร์
ผลิตโดย  รวิพร  สายแสนทอง Link : https:// th.kku.ac.th /128477/
8 .“อาหารโฮลมีลเพียวเร่” วิจัยเทคโนฯ มข.คว้ารางวัล Silver Medal บนเวทีระดับโลก / คณะเทคโนโลยี
ผลิตโดย ประทีป    เทวงศา  Link : https://th.kku.ac.th/139530/

ด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (Spiritual)   มีจำนวน 3 ข่าว ดังนี้

1 มข.จัดเต็ม! รวมหมอลำ 24 คณะ ชู soft power ฉลอง 60 ปี 9-11 ต.ค.นี้ /  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผลิตโดย จิราพร   ประทุมชัย Link : https://th.kku.ac.th/158481/
2 มข.ฉลอง 60 ปี สุดยิ่งใหญ่ จัดประกวด Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 5-8 ก.ค.นี้ / คณะ ศิลปกรรมศาสตร์
ผลิตโดย  จิราพร   ประทุมชัย Link : https://th.kku.ac.th/147008/
3. สีฐานเฟส คานิวัลยิ่งใหญ่ / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผลิตโดย จิราพร   ประทุมชัย  Link : https://th.kku.ac.th/165659/

           ในปี 2567 นี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะร่วมกันผลักดันข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศชาติ ได้เป็นอย่างดีต่อไป

 

สรุปโดย   กองสื่อสารองค์กร

ภาพปก : นางสาวอภิรดา สมภาค  และ  มุตตาพร จันล่องคำ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร

Khon Kaen University’s Outstanding News 2023

https://www.kku.ac.th/17351

 

Scroll to Top