นศ.สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะสหวิทยาการ คว้า 4 รางวัลใหญ่ ในงาน CWIE นานาชาติ มข.

วันศุกร์ที่  22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับขวัญ ชั้น 3 โรงแรมบายาสิตา จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล 4 รางวัล ในการนำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ (International Cooperative and Work Integrated Education Performance (CWIE) ในโครงการ Presentation for International CWIE KKU  ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566  ซึ่งโครงการนี้จัดโดย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ
ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะสหวิทยาการ จำนวน 10 คน ได้ไปปฎิบัติ CWIE นานาชาติ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 6 คน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 คน เป็นเวลา 4 เดือน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ การรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ซื่อตรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลนักศึกษาระหว่างการปฎิบัติ CWIE นานาชาติ
โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัล ทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่
1. นายธนัยภพ เธีย ได้รับรางวัลรองดีเด่น การนำเสนอผลงานการปฎิบัติ CWIE นานาชาติ
2. นายสุรกาญจน์ แก้วพินึก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Content ” CWIE นานาชาติดีดี๊ กับชีวิตที่ต่างแดน “
3. นางสาวอภิชญา บำรุงรส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภท Content “CWIE นานาชาติดีดี๊ กับชีวิตที่ต่างแดน “
4. นางสาวเจนจิรา ปานิเสน ได้รับรางวัลโดนใจกรรมการ Content ประเภท ” CWIE นานาชาติดีดี๊ กับชีวิตที่ต่างแดน “
ข่าว: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ การรักษ์
Scroll to Top