ฉลอง 60 ปี มข. คว้าอันดับ 1 ของประเทศ ด้านยุติความหิวโหย และด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ อันดับ 97 ของโลกการพัฒนาที่ยั่งยืน จาก THE Impact Rankings 2023

Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นผู้จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดโลกที่เป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่ง ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2566 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 1,591 แห่ง จาก 112 ประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้ารับการจัดอันดับทั้งสิ้น 65 แห่ง เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2022 (เดิมจำนวน 52 แห่ง) โดยสถาบันอุดมศึกษาไทยในปีนี้ที่ติดอันดับ Top 100 แบบคะแนนรวม มีจำนวน 4 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับที่ 97 ของโลก

       มข. ไต่อันดับ Impact Rankings 2023 | Times Higher Education (THE) ภาพรวม ติดอันดับที่ 97 ของโลก และสามารถครองอันดับ 1 ของประเทศ 2 ด้านคือ  SDGs 2 – ZERO HUNGER ยุติความหิวโหย และ  SDGs 4 – QUALITY EDUCATION  การศึกษาที่มีคุณภาพ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า “ขอขอบคุณบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านที่ร่วมกันสร้างผลงานจนทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับต่ำกว่า 100 ของโลกได้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังติด Top10 ของโลก และติดอันดับ 1 ของประเทศอีก 2 ด้าน คือ SDGs 2 Zero hunger การยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  และด้าน SDGs 4  ติดอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 33 ของโลกคือ Quality education การศึกษาคุณภาพ

         

              ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เผยว่า สำหรับ Times Higher Education  หรือ สถาบันในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ส่งผลงานเข้าร่วมรวมทั้ง Times Higher Education เองก็สำรวจมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทั่วโลกเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ  จากสถาบันดังกล่าวก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวช่วยเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นตัวช่วยที่สำคัญของมหาวิทยาลัย จึงให้ความสำคัญค่อนข้างมาก สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งทั้งสิ้น 11 SDGs จาก 17 SDGs โดยมีความโดดเด่นมากใน SDGs 1-5  ทั้งนี้ SDGs 2 และ 4 เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ

SDGs 2 คือ Zero Hunger (ยุติความหิวโหย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และติดอันดับที่ 9 ของโลก การมุ่งเน้นหรือการตอบสนองปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคนที่ยากจนแล้วก็มีความหิวโหย ขาดทรัพยากรอาหารที่สมบูรณ์ มากพอสมควร การก่อตั้งมากว่า 60 ปีนี้ เราก็ดำเนินการในเรื่องนี้มาตลอด ผลด้วยทั้งผลงานในการที่จะลงพื้นที่ และผลงานวิจัย ซึ่งเป็น Policy (นโยบาย) เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ทำในด้านนี้ และมี Improvement (การปรับปรุง) ที่ prove (พิสูจน์) ได้ชัดเจน ว่าเราช่วยลดความหิวโหย ความยากจนของประชาชนในพื้นที่ได้จริง

       ขณะที่ SDGs 4 เป็น Quality Education (การศึกษาที่มีคุณภาพ) มข.ติดอันดับ 1 ของประเทศ อันดับที่ 33 ของโลก สำหรับด้านนี้ เพราะ เป็นยุทธศาสตร์ของท่านอธิการบดี ที่เราบอกว่าเราจะมีการทำ Education Transformation (การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา) จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน จาก Teaching paradigm (กระบวนทัศน์การสอน) ไป Learning paradigm (กระบวนทัศน์การเรียนรู้) แล้วก็ให้โอกาสกับนักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคนถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มีสิทธิ์ได้เรียนทุกคน เปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ มีทุนให้กับนักเรียนเยอะมาก

นอกจากนี้เมื่อมองดูภาพรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเข้มแข็งใน SDGs ที่ 1, 2, 3, 4, และ  5 มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับที่ 1 ใน100 ของโลกทั้งหมด  สำคัญมากเลยคือ SDGs 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่อันดับที่ 24 ของโลก แล้วก็เป็นอันดับ 2 ของประเทศ  ความจริง SDGs 1  คือ No Poverty (ลดความยากจน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อันดับที่ 1 ระดับประเทศติดต่อกันมาหลายปี เป็นผลงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คาดว่าในปีถัดไป SDGs 1, 2 ,4 และ SDGs 5 จะเป็นจุดแข็งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

 

ผลงานของทุกคน ร่วมแรงใจ เพื่อชาวไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ THE Impact Rankings ในทุก ๆ ปี ไม่ง่ายเลย ล้วนเป็นผลงานของบุคลากร อาจารย์ ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ที่ลงพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง เป็นผลงานที่ไม่ทำเฉพาะชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลงานที่ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน เราสะสมมาประมาณ 60 ปี แล้วก็ค่อนข้างที่จะเด่นชัดว่าเรามีความโดดเด่นในเรื่องการทำงานกับชุมชน การขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหยของชุมชน นับเป็นผลงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วก็เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาขอนแก่นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในอนาคตข้างหน้า เราคิดว่ามีด้านอื่น ๆ ที่เราคิดว่าเราคงจะต้องสร้างความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น อาทิ  SDGs 6 (สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน), SDGs 9 (สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม), SDGs 10 (ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ) ต่าง ๆ SDGs 11 (ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน), 12 (สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน) เราจะต้องรวบรวมผลงานแล้วก็ข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ครบทุกด้านที่ทางสหประชาชาติกำหนดนะครับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง และเป็นที่ต้องการของชุมชน แล้วก็เป็นหน่วยงาน หรือเป็นมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนชุมชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

KKU is ranked the first of Thailand by THE Impact Rankings 2023 for the SDG in ‘zero hunger’ and ‘quality education’, and the 97th of the world for sustainable development goals

https://www.kku.ac.th/16513

Scroll to Top