สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้มีผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ตามลำดับ ดังนี้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ระดับบัณฑิตศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะแพทยศาสตร์

 

  โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา 09.00 น. นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23  พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  นายจิรพจน์ ไทยเล็ก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น  ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากนั้นดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนางนันทพร ศรศรีวิชัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ถวายมาลัยกร ทั้งนี้มี กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าสู่ห้องพิธี เพื่อพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อเสด็จออกสู่ห้องพิธีทรงจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร จากนั้นพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำแด่พระสงฆ์จำนวน 1 รูป และพราะราชทานปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 รูป

จากนั้นรศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ กราบบังคมทูลเบิก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลรายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และ ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ต่าง ๆ

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และรางวัลศรีกาลพฤกษ์ (ตามลำดับ)

นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ เข้ารับพระราชทานปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์ เชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

นายอรรถพล เลาห์ขจร ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย เข้ารับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เภสัชศาสตร์)

นายชนะ สุพัฒสร เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายนเรศ สัตยารักษ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกดิ์ (ธรณีวิทยา)

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เข้ารับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

นายสถิตย์ แก้วบุดตา เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทสนับสนุน

นายคุณากร ทิวากรกฏ เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีกาลพฤกษ์

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ปริญญาบัตร ตามลำดับ และทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ความว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การศึกษาที่ดีช่วยพัฒนาบุคคลให้เจริญก้าวหน้า ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอารยะ  ประเทศที่อุดมด้วยอารยชน ย่อมสามารถพัฒนาเป็นอารยประเทศได้ คือเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า เจริญด้วยวัฒนธรรมอันดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  บัณฑิตทุกคนจึงต้องขยันหมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีอารยะ คือมีความเจริญ ทั้งด้านปัญญาและด้านศีลธรรม ความเจริญด้านปัญญานั้น เกิดจากการขวนขวายใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ให้ยิ่งสูงขึ้น กว้างขวางขึ้น แล้วนำมาขบคิดพิจารณา ตลอดจนฝึกหัดปฏิบัติ จนเกิดเป็นความรอบรู้อันกว้างขวางหนักแน่น ส่วนความเจริญด้านศีลธรรม เกิดจากการประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา และใจ ไม่ประพฤติไปในทางชั่วทางเสื่อมหรือเบียดเบียนผู้อื่น  หากบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองได้ดังที่กล่าวมานี้ ก็จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสุข ความเจริญได้อย่างแท้จริง  ทั้งสามารถพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ยิ่งเจริญก้าวหน้าเป็นอารยประเทศ มีสังคมที่สงบสุข มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง และมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป  ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน”

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจาก ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2565 – 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญาเอก 283 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 144 คน ปริญญาโท 966 คน ปริญญาตรี 6,975 คน รวม 8,368 คน ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2566  อย่างไรก็ตามในปี 2566 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา และยังคงมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก” โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ตามนโยบายของประเทศ ส่งผลให้ THE Impact Ranking ผู้จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก เข้าร่วมการจัดอันดับกว่า 1,591 แห่ง จาก 112 ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจัดอันดับให้เป็น อันดับ 1 ของประเทศทั้ง 2 ด้านคือ  SDGs 2 – ZERO HUNGER การยุติความหิวโหย และ  SDGs 4 – QUALITY EDUCATION  การศึกษาที่มีคุณภาพ และภาพรวมเป็นอันดับ 97 ของโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความมุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) การเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรมของภูมิภาคและประชาคมอาเซียน ศูนย์กลางด้านการแพทย์และการแก้ปัญหาสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมุ่งสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) สร้างนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและความผาสุกของสังคม โดยสะท้อนค่านิยมด้านการอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) ต่อไป

โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2566  จะจัดขึ้นอีกเป็นวันที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ตามลำดับดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ระดับปริญญาตรี) วิทยาลัยนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย) และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=kkuthailand&set=a.758729836290040

Scroll to Top