กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ผังแม่บท และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2561
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การกลั่นกรองโครงการลงทุน พ.ศ. 2560
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ 2560
 13. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561
 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 15. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2561
 16. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 17. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2561
 18. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561
 19. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
 20. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562
 21. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการสถานกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
 22. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2562
 23. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562
 24. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562
 25. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562
 26. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2562
 27. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
 28. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ.2562
 29. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563
 30. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563
 31. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563
 32. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติตามหน้าที่ พ.ศ. 2563
 33. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563
 34. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
 35. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 36. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2564
 37. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2564

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การรักษาการและปฏิบัติการแทน ฉบับที่ 2พ.ศ. 2559
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
 14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2562
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทาวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. 2562
 17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2563
 18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563
 20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563
 22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการในภาคเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 23. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2564
 24. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน พ.ศ. 2564
 25. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 26. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 27. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 28. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564
 29. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
 30. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 31. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564
 32. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.2564
 33. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564
 34. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2564

4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1765/2558 เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1764/2558 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1033/2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 445/2562) เรื่อง แหล่งงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินประจำตำแหน่งบริหาร และจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2562
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 444/2562) เรื่อง การกำหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลางสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 443/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2562
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 241/2563) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 635/2563) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 961/2563) เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 962/2563) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรปกติที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 46/2564) เรื่อง การกําหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขตหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกําหนดค่าตอบแทนตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1793/2564) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1794/2564) เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2242/2564) เรื่อง การกําหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขตหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกําหนดค่าตอบแทนตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๒๔๓/๒๕๖๔) เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Scroll to Top