กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ผังแม่บท และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการสถานกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2562
 13. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562
 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2562
 15. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563
 16. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563
 17. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563
 18. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติตามหน้าที่ พ.ศ. 2563
 19. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563
 20. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
 21. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 22. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2564
 23. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2564
 24. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
 25. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2565
 26. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การรักษาการและปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2558
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การรักษาการและปฏิบัติการแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. 2562
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2563
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563
 14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563
 15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการในภาคเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2564
 17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน พ.ศ. 2564
 18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564
 21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.2564
 22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564
 23. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 24. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565
 25. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
 26. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม พ.ศ. 2565
 27. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565
 28. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
 29. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565
 30. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภทวิจัย และประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2565
 31. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 32. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2566

4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1764/2558) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1765/2558 เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2031/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2031/2558) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2559) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1033/2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 961/2563) เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 116/2559) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2560) เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1689/2561) เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2562 – 2566)
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 445/2562) เรื่อง แหล่งงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินประจำตำแหน่งบริหาร และจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2562
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 444/2562) เรื่อง การกำหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลางสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 443/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2562
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 241/2563) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 635/2563) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 961/2563) เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 962/2563) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรปกติที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ
 18. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 46/2564) เรื่อง การกําหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขตหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกําหนดค่าตอบแทนตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 19. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1793/2564) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564
 20. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1794/2564) เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 21. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2242/2564) เรื่อง การกําหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขตหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกําหนดค่าตอบแทนตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 22. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2243/2564) เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 23. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่) 792/2566) เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
Scroll to Top