มข. ร่วม อว. หนุนผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พัฒนากำลังคนทักษะสมรรถนะสูง สู่ตลาดแรงงาน

             เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.- 17.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิด หลักการ ผลการดำเนินงานของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เข้าร่วมโครงการแล้วและยังไม่ได้เข้าร่วม พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระยะที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ( ระยะที่ 2 แบ่งเป็นจำนวน 4 ครั้ง ภาคกลางและตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ) โดยมีเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา รวมทั้งนักศึกษา ร่วมงานกว่า211 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

โดยมีการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง โดย รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของการดำเนินงานและหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการฯ และมีผู้ร่วมอภิปรายโดยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุช จันทะรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ วงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร) รองศาสตราจารย์ รอ.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ หลักสูตรวิศวกรรมและมีผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ นางนลินทิพย์ อ่องสมบัติ ฟาร์มบ้านนอก อคาเดมี่ จ.ขอนแก่น และนางสาวปิตุพร ภูโชคศิริ ฮักเห็ดฟาร์ม จ.ขอนแก่น

 

สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรเข้าร่วม 16 หลักสูตร มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตร (วิทยาเขตสกลนคร) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว : งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา

KKU and MHESI promote programs for new-species graduates, aiming to launch high-competent and skillful manpower to the job markets

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา”

Scroll to Top