สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ” Upskill สำหรับผู้ปฎิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 4

           สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม Upskill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อบกพร่อง กรณีศึกษาข้อชี้มูล จาก องค์กรและหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การบริหารสัญญา ปัญหาการอุทธรณ์ ข้อร้องเรียน อุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม


วิทยากร อาจารย์ธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการส่งเสริมและบูรณาการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น และ อาจารย์ศิลิกา การดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความกระจ่าง กรณีหากมีการอุทธรณ์จะดำเนินการต่ออย่างไร แนวทางการพิจารณาคำอุทธรณ์ กรณีใดบ้างจะต้องส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาทบทวนไปยังกรมบัญชีกลาง แม้กระทั่งการแก้ไขสัญญา การพิจารณาลดหรืองดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา การคิดค่าปรับ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องเข้าใจและทราบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 

——————————–
ภาพ/ข่าว นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
ทีมงานภาคสนาม
นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
วรรณวิษา ธนาจินตวิทย์

Scroll to Top