สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill สำหรับผู้ปฎิบัติงานในท้องถิ่นด้าน กําหนดราคากลาง-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งาน จ้างก่อสร้าง) รุ่นที่ 4

          สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง)” รุ่นที่ 4 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม เพื่อลดความผิดพลาดในการกําหนดราคากลาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และถือแนวปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงาน
 
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร อาจารย์ณรงค์ศักดิ์พฤกษา วิศวกรโยธา / หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และความคุมงานก่อสร้าง (นักบริหารงานการช่าง) พร้อมทีม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบหลักเกณฑ์การกำหราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และเข้าใจหลักเกณฑ์การถอดประมาณการ วัสดุ ค่าขนส่ง ค่าแรง ค่าดำเนินการ ตาราง (Factor F) ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายพิเศษ การกรอกแบบฟอร์มในการจัดทำราคากล่างงานก่อสร้าง และการสรุปรายงานการประชุมผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติราคากลางผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และการเบิกค่าตอบแทนตาม ว 85 และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งาน จ้างก่อสร้าง)ได้นําความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
ภาพ/ข่าว นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
ทีมงานภาคสนาม
นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
วรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
Scroll to Top