นิติฯมข.จัดนิทรรศการ SMART LAW EDUVATION EXHIBITION 2023 เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปีแห่งการสถาปนา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานนิทรรศการงานสัปดาห์วิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนาคณะ SMART LAW EDUVATION EXHIBITION 2023 ภายใต้แนวคิด “The Legal Resolution in the 21st Century”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัปดาห์วิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนาคณะ SMART LAW EDUVATION EXHIBITION 2023 ภายใต้แนวคิด “The Legal Resolution in the 21st Century” โดยภายในงานได้จัดแสดงผลงานนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 PAST : ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนที่ 2 PRESENT : กระบวนการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ 3 FUTURE : นิติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผลงานการแสดงของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ที่ได้จัดแสดงผลงานของแต่ละชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 New Multi Culture การเสนอเรื่องราวผ่านรูปภาพระหว่างมนุษย์กับ Ai
ชั้นปี ที่ 2 The 21st Century Lawyer นักกฎหมายในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการและผ่านสื่อ VTR
ชั้นปีที่ 3 Machine Learning in Chat GPT เป็นการนำเสนอกรณีศึกษา วิเคราะห์กรณีทางกฎหมายโดยใช้ Chat GPT
และชั้นปีที่ 4 Technology & Environment Campaign การนำเสนอปัญหาด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อ VTR
ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2566 และการนำเสนอผลงานตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้องประดิษฐ์มนูธรรม พร้อมการแสดงดนตรีในสวนและบริการอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย
KKU Law holds SMART LAW EDUVATION EXHIBITION 2023 on the occasion of the 17th year of foundation

Scroll to Top