สำนักบริการวิชาการ มข. หนุนท้องถิ่น จัดหลักสูตร เสริมทักษะการเขียนค่างานและผลงาน เพื่อให้ไปตามประกาศหลักเกณฑ์ รุ่นที่ 1

             สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม Upskill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “เทคนิคและขั้นตอนการจัดทำเอกสารปรับปรุงตำแหน่ง การเขียนวิสัยทัศน์และผลงาน เพื่อเลื่อนระดับอาวุโส ระดับชำนาญการพิเศษ ทุกตำแหน่ง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล” รุ่นที่ 1 เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคในการเสนอค่างานเพื่อขอปรับปรุงตําแหน่ง เทคนิคและวิธีการเขียนวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานเทคนิคและวิธีการเขียนผลงานดีเด่นทางวิชาการ และการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเสนอเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ ที่ ก.กลาง กําหนด โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี


วิทยากร อาจารย์สุภาวดี ค้ำคูณ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ อาจารย์สุกัญญา สุราชวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ว่าที่ร้อยตรีจิรายุศ จันทพล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมทีม โดยหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบ เทคนิคในการเขียนค่างาน เพื่อปรับปรุงตำแหน่ง การเขียนวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนางาน และการเขียนผลงานดีเด่นทางวิชาการ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ระดับกับอาวุโส ระดับชำนาญการพิเศษ

ภาพ : วาสนา จงจิตกลาง
ข่าว : นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
ทีมงานภาคสนาม
วาสนา จงจิตกลาง

Scroll to Top