HS U2T for BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากกล้วย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ อว. และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากกล้วย ตำบลป่าปอ ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านเสือเฒ่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ได้รับเกียรติจากนายบุญเที่ยง ทิลาวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนางสาวสุชาวดี สมอดง สมาชิกโครงการ U2T ประจำตำบลป่าปอ กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์
สำหรับกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากกล้วย ตำบลป่าปอ แบ่งกิจกรรมเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ภาคเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ “การตลาด ออกแบบและพัฒนาสินค้า” ทั้ง ช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ หลักการออกแบบโลโก้ และ Workshop การออกแบบโลโก้ วิทยากร โดย คุณพรสุดา ลานอก นักประชาสัมพันธ์ และคุณศศิญาภา สำราญรมย์ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนกิจกรรมภาคบ่ายเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เหมังและอาจารย์ณชยุต จันท์โชติกุล คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักโครงการ เพื่อสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจําหน่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ,เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อสามารถสร้างอาชีพให้กับบุคคลในชุมชนที่อยู่ในสภาวะว่างงานจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอันมีผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้เกิดมีอาชีพและรายได้ขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ

Scroll to Top