อนิรุต สุทธินันท์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา

Scroll to Top