IS KKU “Show and Share ของดีบัณฑิตพันธ์ใหม่”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ Show and Share ของดีบัณฑิตพันธ์ใหม่”และได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดี คณะสหวิทยาการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดี คณะสหวิทยาการ เผยว่าโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ คณะสหวิทยาการ (รุ่นที่ 2) ได้รับการสนับสนุนทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ Show and Share ของดีบัณฑิตพันธ์ใหม่” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานของนักเรียนและคุณครูบัณฑิตพันธ์ใหม่ที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวน ในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 400 คน จากทั้งหมด 15 โรงเรียนในเขตจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ มีผลงานกว่า 50 ชิ้น ที่เกิดจากการถ่ายทอดเนื้อหาจากการอบรมของคุณครูสู่ห้องเรียนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM ศึกษาผ่านการลงมือปฏิบัติแบบ Active Learning โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

“สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมงานในวันนี้เป็นผู้มีศักยภาพ ทางคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ออกใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งสามารถนำมายื่นเข้าศึกษาในรอบ Portfolio ของคณะเราได้ โดยการันตีที่นั่งในทุกสาขาที่นักเรียนสนใจ”     รศ.ดร.ภัทรียา กล่าว

Scroll to Top