อนิรุต สุทธินันท์

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4

Scroll to Top