คณะสหวิทยาการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัทหัวปีท้ายปี จำกัด

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัทหัวปีท้ายปี จำกัด นำโดย ดร.อรรถวิทย์ วิทยกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการบริษัทหัวปีท้ายปี จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทเอกชนที่มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการนำงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพานิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสองหน่วยงาน ให้คําปรึกษาและบริการทางวิชาการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ตามหัวข้อต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน รวมถึงมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ในพิธีการลงนามความร่วมมือข้างต้น ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท SCG GRAND  จำกัด และ บริษัท SCG GRAND COSMETICS จำกัด  เข้าร่วมเป็นพยานในการลงนามความร่วมมือ โดยทั้ง 2 บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิต  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งทั้ง 2 บริษัทฯมีความยินดีที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือนี้ให้เข้าสู่ตลาด สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา  พัฒนาบุคลากรผ่านงานวิจัย  ถ่ายทอดองค์ความรู้  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้   รวมทั้งการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน  ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  และสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดในเชิงพานิชย์   เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Cholangiocarcinoma Research Center extends its mission into Lao PDR to help Cholangiocarcinoma patients

https://www.kku.ac.th/15699

Scroll to Top