นำร่อง คณะสหวิทยาการ (IS Pre-Degree) การเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ จัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต

วันที่ 20 มิถุนายน 2566  และ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง Inovation Park อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ คณะสหวิทยาการ (IS Pre-Degree) ประจำปีงบประมาณ 2566 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการและได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย คณะสหวิทยาการจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ทั้งในรูปแบบชุดวิชาและรายวิชา สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของคณะโดยเฉพาะ ได้แก่กลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่บริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนั้นงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งหลักสูตรก่อนปริญญาตรี (IS Pre-Degree) ของคณะร่วมกับโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ช่วงที่ 1 : สัมมนาหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนหนองคายวิทยาคารและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ช่วงที่ 2 : สัมมนาหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรภายในคณะ

มุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตในอนาคต และเพื่อขยายหลักสูตรไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการต่อไป

Scroll to Top