U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “แนวทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า” เพื่อช่วยลดการทิ้งกล้วยและเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วย ตามหลัก BCG model ในพื้นที่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น