มข.กับบทบาทโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)”

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำเนินงานโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)” ของมข.

โดย รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

แนะนำคณะ/ส่วนงานภายใน มข.

ที่รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

(บันทึกเทป)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

Scroll to Top