คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการผสมพันธุ์โคกระบือ โภชนาการอาหารและการผลิตหัวอาหารสัตว์” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อลดต้นทุนและช่วยเพิ่มองค์ความรู้การเลี้ยงโค
Scroll to Top