U2T logo

ลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)

มข. ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโรคระบาดใหม่ในโค-กระบือ "ลัมปี สกิน"

ติดต่อประสานงาน/ปรึกษาแก้ปัญหา

ความรู้และข่าว "ลัมปี สกิน"

Scroll to Top