HS U2T for BCG เดินหน้าผลักดัน “ข้าวแต๋นเชียงยืน”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ อว. และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการแปรรูปขนมข้าวแต๋น ตำบลเชียงยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และต่อยอด จนนำมาสู่การเกิดรายได้ทางเศรษฐกิจขึ้นในชุมชน รวมทั้งสร้างอาชีพให้กับบุคคลในชุมชนที่อยู่ในสภาวะว่างงานจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอันมีผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล กล่าวเปิดโครงการ และมีนายภูชิชย์ จิตนะ บัณฑิตประจำตำบลเชียงยืนกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายยกบุญชอบ บูรณ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน และ ผู้ใหญ่บ้านจำเจริญ โพธิ์หล้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ที่ได้มากล่าวต้อนรับทีมงานผู้จัดโครงการ
ภายในโครงการประกอบไปด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับมาตรฐาน และในภาคบ่ายเป็นการลงมือพัฒนาการแปรรูปขนมข้าวแต๋น โดย ดร.ณชยุต จันทร์โชติกุล และ รศ.ดร. บังอร เหมัง จากคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายที่ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรและนำคนภายในชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เพื่อนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน
Scroll to Top