เริ่มแล้ว HS U2T for BCG จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ดินผสม ตำบลบ้านลาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ อว. และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ดินผสม ตำบลบ้านลาน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน พันตรีเอกชัย ไสวงาม กล่าวเปิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
สำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ดินผสม ตำบลบ้านลาน แบ่งกิจกรรมเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ในภาคเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุอินทรีย์ท้องถิ่น และภาคบ่ายเป็นการสาธิตขั้นตอนวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการถาม-ตอบ ข้อสงสัยในกระบวนการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ดินผสม
ซึ่งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ดินผสม ตำบลบ้านลาน ที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นในชุมชน ตำบลบ้านลาน
2. เพื่อสร้างผลิตผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ดินผสมและต่อยอดผลของการสร้างผลิตภัณฑ์ จนนำมาสู่การเกิดรายได้ทางเศรษฐกิจขึ้นในชุมชน
3. เพื่อสร้างอาชีพให้กับบุคคลในชุมชนที่อยู่ในสภาวะว่างงานจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอันมีผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้เกิดมีอาชีพและรายได้จากการเข้าร่วมโครงการ
Scroll to Top