บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันนี้ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง 1301 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อสารการแสดงระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการและศิลปินด้านการสื่อสารการแสดง อีกทั้งเป็นการสร้างสรรค์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารการแสดงผ่านกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สื่อสารการแสดงสำหรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา

สำหรับผู้แทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ธนสิน ชุติธรานนท์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนลงนามจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเริ่มพิธี ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้องรับ ผศ.ดร.ธนสิน ชุติธรานนท์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ จากนั้น ผศ.ดร.ธนัชพร กิตติก้อง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวที่ความเป็นมาในการร่วมมือการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

ภารกิจความร่วมมือครั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองจะร่วมมือกัน เพื่อเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ร่วมกันผลิตบัณฑิตและแลกเปลี่ยนเรียนองค์ความรู้ในทุกระดับ ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงลึกและสลับกันเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการด้านสื่อสารการแสดงระดับปริญญาบัณฑิตให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

MOU between Chulalongkorn University and Khon Kaen University

https://www.kku.ac.th/12286

Scroll to Top