มาตรการสำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มาตรการสำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


📣 ติดตามข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ได้ที่ https://th.kku.ac.th/commencement/

Scroll to Top