ก้าวทันโลกธุรกิจ! มข. จัดอบรม “Marketing for Entrepreneurs”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดย ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตร Marketing for Entrepreneurs” ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา มข. สู่นวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม หลังจากนั้น ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวลพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แนะนำแพลตฟอร์ม KKU CAN’ sUP Program ที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการผลักดันผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับร้อยล้าน ณ ห้องประชุม M5 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

สำหรับหลักสูตร “Marketing for Entrepreneurs” ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร Embryo Incubation Program มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การวัดระดับความเป็นนักการตลาด การวางกลยุทธ์การตลาด ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) และ Case study ตัวอย่างที่ทำการตลาดแล้วประสบความสำเร็จ

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา มข. สู่นวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีศักยภาพในการเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://innoprise.kku.ac.th/ หรือ Facebook Fanpage KKU-innoprise

ข่าว / ภาพ : ปนัดดา โกษาจันทร์

Scroll to Top