อุทยานวิทย์ฯ มข. ต้อนรับผู้บริหารหลักสูตร บงส. รุ่น 8 เข้าเยี่ยมชม Smart City Khon Kaen ศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเชิงออกแบบและพัฒนาเมืองขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ในการเข้าศึกษาดูงานภายในประเทศครั้งที่ 1 โดยมีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “KKU Smart City โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โครงการ Smart Environment การพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash) และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking System)”
3.รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำภาควิชาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “Building Khon Kaen : Smart (People) Cities”
4.คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง พร้อมด้วย คุณกังวาล เหล่าวิโรจนกุล บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง บรรยายในหัวข้อ “โครงการ Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ”
ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำภาควิชาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง
คุณกังวาล เหล่าวิโรจนกุล บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง
การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเชิงออกแบบและพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมในแนวสายรถไฟรางและการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนในพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาคของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้อง Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
ภาพ: พรสุดา
ข่าว: รัตนพร

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top