คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2024 อันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลก มีการจัดอันดับเป็นประจำในทุก ๆ ปี โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2024 ได้จัดอันดับสถาบันโดยรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ และบริษัทเอกชน โดยปี 2024 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับ โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2024 อันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค โดยในปี 2024 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดลำดับดังนี้
1. Industrial & Manufacturing Engineering ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 825 ของโลก
2. Civil and Structural Engineering ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และอันดับ 333 ของโลก
3. Biomedical Engineering ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และอันดับ 1368 ของโลก
4. Building and Construction Engineering ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ 552 ของโลก
5. Mechanical Engineering ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และอันดับ 1691 ของโลก
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภูมิใจในผลงานที่ได้รับในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานดีๆ ที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อสังคม นอกจากนี้ อันดับนี้ยังเป็นการยืนยันความสำเร็จของวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างนวัตกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในสังคม นอกจากนี้ คณะยังมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาการเรียนการสอน งานการวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศต่อไป


รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา”

Scroll to Top